شاخه‌ی تئوری

 ‌موضوعات مورد نظر در این شاخه عبارتند از:

 • طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها، هندسه محاسباتی
 • الگوریتم‌های تقریبی و تصادفی
 • پیچیدگی محاسبات
 • الگوریتم‌های کوانتومی
 • الگوریتم‌های موازی و توزیع شده
 • منطق و اعتبارسنجی
 • روش‌های صوری
 • دیگر موضوع‌های مرتبط با این شاخه

مسئول شاخه علمی:

دکتر آزاده شاکری

اعضای کمیته علمی شاخه‌ی تئوری:

 • دکتر محمدعلی آبام (دانشگاه صنعتی شریف)
 • دکتر فاطمه بهاری‌فرد (پژوهشگاه دانش‌های بنیادی)
 • دکتر سمیرا حسین‌قربان (پژوهشگاه دانش‌های بنیادی)
 • دکتر حسن حقیقی (دانشگاه شهید بهشتی)
 • دکتر رامتین خسروی (دانشگاه تهران)
 • دکتر علیرضا زارعی (دانشگاه صنعتی شریف)
 • دکتر هدیه ساجدی (دانشگاه تهران)
 • دکتر فرناز شیخی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
 • دکتر فتحیه فقیه خراسانی (دانشگاه تهران)
 • دکتر هشام فیلی (دانشگاه تهران)
 • دکتر فاطمه قاسمی (دانشگاه تهران)
 • دکتر سید مجتبی مجتهدی (دانشگاه تهران)
 • دکتر مرتضی محمدنوری (دانشگاه تهران)
 • دکتر مرضیه ملکی‌مجد (پژوهشگاه دانش‌های بنیادی)
 • دکتر حمید مهینی (دانشگاه تهران)
 • دکتر عباس نوذری دالینی (دانشگاه تهران)
 • دکتر مصطفی نوری بایگی (دانشگاه فردوسی مشهد)