میزگرد

میزگرد

نقطه آغازین اصلاحات آموزشی برای انسان دو زیست معاصر

موضوع بحث

 • بومی و مهاجر دیجیتال برچسبی است که بر نسلهای گوناگون از انسان های دو زیست معاصر که روزانه زمانهائی را در جهان واقعی و اوقاتی را در جهان مجازی و گاه زندگی دوم سپری می کنند زده می شود.
 • بخش آموزش همیشه در بحران و گرفتار نا کارآمدی، در مواجهه با این مخاطبان جدید سرگردان شده است.
 • آموزش سنتی با همه الگوهایش، آموزش الکترونیکی با همه استانداردهایش و آموزش مختلط یا مرکب در همه چیدمان هایش، تنها عرصه آزمون و خطا شده اند.
 • اصلاحات در آموزش بنظر لازم و ضروری است اما از کجا باید آغاز کرد ؟ این ها دو پرسش اصلی این نشست از شرکت کنندگان است:
  • چرا اصلاحات ضروری است؟
  • از کجا باید آغاز کرد؟ از پداگوژی، از مدل یادگیری، از مدل یاددهی، از مدل ارزیابی یا از ابزار؟

این نشست در پی پاسخ به این پرسش‌ها از منظرهای گوناگون است تا شاید گفتمان تحول در این موضوع شکل گیرد.

میهمانان نشست :

 • دکتر محمد ایزدی: دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و مدیر امور آموزشی دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتر فتانه تقی یاره: دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
 • دکتر پگاه نجات: استادیار گروه روان شناسی ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر احسان طوفانی نژاد: دانش آموخته و مدرس مدعو فناوری آموزشی در دانشگاه علامه طباطبائی
 • دکتر محمد جواد باقری: دانش آموخته مدیریت تغییر از مدرسه کسب وکار شیفیلد
 • مهندس علی ترقی جاه: دانش آموخته ارشد برنامه درسی دانشگاه شهید بهشتی

مجری نشست:

 • مهندس سید ابراهیم ابطحی : استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و نایب رئیس انجمن انفورماتیک ایران