هزینه‌ی داوری و ثبت نام مقالات

 ‌هزینه‌های مربوط به داوری و ثبت نام مقالات پذیرفته شده در دو مرحله انجام خواهد شد:

  • در زمان ارسال مقاله برای کنفرانس ملی انفورماتیک ایران، دانشجویان می‌بایست مبلغ 500,000 ریال (معادل پنجاه هزار تومان) و سایرین مبلغ 1,000,000 ریال (معادل صد هزار تومان) با استفاده از کارت بانکی و به صورت الکترونیکی با استفاده از درگاه پرداخت انجمن انفورماتیک ایران جهت داوری مقاله پرداخت می‌شود. راهنمای مربوط به روش پرداخت را در لینک مربوط به ارسال مقاله می‌توانید مشاهده کنید.
  • دانشجویانی که مقاله‌ی آن‌ها پذیرفته می‌شود برای ثبت نام نهایی می‌بایست مبلغ 3,500,000 ریال (معادل سیصد و پنجاه هزار تومان) و سایرین مبلغ 3,000,000 ریال (معادل سیصدهزار تومان) دیگر جهت هزینه‌ی ثبت نام پرداخت نمایند. به این ترتیب هزینه‌ی کلی ثبت نام یک مقاله با در نظر گرفتن هزینه‌ی داوری 4,000,000 ریال (معادل چهارصد هزار تومان) خواهد بود.