برنامه کنفرانس

فایل PDF جزئیات برنامه کنفرانس

برنامه کنفرانس ملی انفورماتیک ایران در یک نگاه

روز اول: چهارشنبه 25 دی‌ماه 1398
8:30-9:00 ثبت نام
9:00-11:00 افتتاحیه کنفرانس
11:00-11:30 پذیرایی
11:30-13:00 سخنرانی علمی
13:00-14:30 ناهار
14:30-15:30 ارائه مقالات شاخه هوش مصنوعی
15:30-16:30 ارائه مقالات شاخه زمینه‌های بین رشته‌ای
16:30-17:00 پذیرایی
17:00-18:30 سخنرانی علمی
روز دوم: پنج‌شنبه 26 دی‌ماه 1398
9:00-11:00 ارائه مقالات شاخه سیستم
11:00-11:30 پذیرایی
11:30-13:00 سخنرانی علمی
13:00-14:30 ناهار
14:30-16:00 میزگرد
16:00-16:30 پذیرایی
16:30-17:30 سخنرانی علمی
17:30-18:30 ارائه مقالات شاخه تئوری
18:30 اختتام کنفرانس