زمینه‌های بین رشته‌ای

 ‌موضوعات مورد نظر در این شاخه عبارتند از:

 • پردازش داده‌های کلان
 • وب و بازیابی اطلاعات
 • بیوانفورماتیک
 • پردازش موبایل
 • گرافیک کامپیوتری
 • اقتصاد و محاسبات
 • تعامل انسان و کامپیوتر
 • رباتیک
 • مصورسازی
 • رایانش ابری
 • اینترنت اشیا
 • دیگر موضوع‌های مرتبط با این شاخه

مسئول شاخه علمی:

دکتر محمد عبداللهی ازگمی

اعضای کمیته علمی شاخه‌ی زمینه‌های بین رشته‌ای:

 • دکتر مهرداد آشتیانی (دانشگاه علم و صنعت ایران)
 • دکتر رضا انتظاری ملکی (دانشگاه علم و صنعت ایران)
 • دکتر محمدرضا ابراهیمی دیشابی (دانشگاه آزاد اسلامی – واحد میانه)
 • دکتر علیرضا باقری (دانشگاه صنعتی امیر کبیر)
 • دکتر نصور باقری (دانشگاه شهید رجایی)
 • دکتر سوده حسینی (دانشگاه شهید باهنر کرمان)
 • دکتر وصال حکمی (دانشگاه علم و صنعت ایران)
 • دکتر بهمن زمانی (دانشگاه اصفهان)
 • دکتر سعید صدیقیان کاشی (دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی)
 • دکتر مهدی کارگهی (دانشگاه تهران)
 • دکتر حسن مطلبی پاقلعه (دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان)
 • دکتر علی مهجور (دانشگاه صنعتی مالک اشتر)