هوش مصنوعی

 ‌موضوعات مورد نظر در این شاخه عبارتند از:

 • هوش مصنوعی
 • یادگیری ماشین
 • رایانش نرم
 • شناسایی الگو
 • داده‌کاوی
 • پردازش زبان طبیعی
 • بینایی ماشین و پردازش تصویر
 • دیگر موضوع‌های مرتبط با این شاخه

مسئول شاخه علمی:

دکتر محسن ابراهیمی مقدم

 • دکتر مریم اسدی آقبلاغی (پژوهشگاه دانش‌های بنیادی)
 • دکتر سعید بیگدلی (شرکت ایزایران)
 • دکتر علیرضا رضوانیان (دانشگاه علم و فرهنگ)
 • دکتر زهرا ریاحی (دانشگاه پنسیلوانیا)
 • دکتر شکفته (دانشگاه شهید بهشتی)
 • دکتر مهرنوش شمس فرد (دانشگاه شهید بهشتی)
 • دکتر احمد علی آبین (دانشگاه شهید بهشتی)
 • دکتر محمد مهدی فقیه (دانشگاه صنعتی کرمان)
 • دکتر هشام فیلی (دانشگاه تهران)
 • دکتر حامد ملک (دانشگاه شهید بهشتی)